Privacywetgeving

18 juli 2018

 

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in heel Europa in werking. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en is onder meer bedoeld om uw gegevens beter te beschermen en u op de hoogte te brengen welke gegevens hoelang en voor welk doel worden bewaard. Hier onder is dit voor de Verenging Vrienden Theaters Tilburg nader uitgewerkt.

De Vereniging Vrienden Theaters Tilburg (VVTT) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Postbus 3035
5003 DA Tilburg
secretaris@vriendentheaterstilburg.nl
www.vriendentheaterstilburg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
VVTT verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze verenging. U heeft de gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
- Geslacht
- Voorletters- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- VVTT lidnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VVTT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het verzenden van onze nieuwsbrief /flits en andere relevante informatie
- Om u
te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het afhandelen van uw betaling
- Het informeren van Theaters Tilburg dat u Vriend bent

Geautomatiseerde besluitvorming
VVTT neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

VVTT gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- MS Excel voor de ledenadministratie
- DAVILEX voor de financiële administratie
- MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven
- EZ content voor de Website
- Postfix voor het versturen van verenigingsmail

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VVTT bewaart uw persoonsgegevens zolang u lid bent van onze vereniging. Na opzegging van uw lidmaatschap bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
VVTT deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het functioneren van de vereniging en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VVTT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen de gegevens met
- OKZ Kleurrijk voor het versturen van de nieuwsbrieven/flitsen en andere schriftelijke informatie
- Theaters Tilburg, zodat zij de van toepassing zijnde kortingen kunnen verrekenen
- ING bank voor het uitvoeren van automatische incasso’s (voor zover van toepassing)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VVTT gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VVTT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vriendentheaterstilburg.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we uw aanvraag met u, ter controle, terugkoppelen We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VVTT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VVTT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom worden de persoonsgegevens bewaard op een computer die voorzien is van één of meerdere wachtwoorden en is voorzien van een up-to-date virusscan programma.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@vriendentheaterstilburg.nl

 

Terug naar de vorige pagina
Totaaloverzicht

site powered by Toelgroep concept + creatie