Jaarverslag VVTT 2017-2018

25 september 2018

 
Jaarverslag van de Vereniging Vrienden Theaters Tilburg
Seizoen 2017 - 2018

Het bestuur kijkt weer terug op een enerverend bestuursjaar met een verrassend einde. In dit jaar zijn we verder gegaan met de implementatie van het Beleidsplan 2017-2019. Voor de uitvoering hiervan wordt het bestuur versterkt met de heren Paul Ritzen, Leo van der Tuin en Paul van der Velden, waarvan de laatste de functie van penningmeester overneemt van de heer Wim Knapen, die dat de voorgaande 11 jaar heeft gedaan. Ook nemen we dit jaar als VVTT afscheid van Jeanet van der Horst, die jarenlang ons aanspreekpunt is geweest bij Theaters Tilburg. Haar rol is overgenomen door Paul Cornelissen en Anne Beijer.

Het beleidsplan 2017-2019 dient als uitgangspunt voor de activiteiten. Dit plan wordt tijdens een heidag van het bestuur in januari 2018 nog eens bevestigd. De focus ligt op ontmoeten en verdiepen.

Bij de uitvoering van het beleidsplan worden diverse initiatieven opgestart waarvan een aantal tot concrete resultaten leidt. Zo wordt het lidmaatschap van de VVTT onderdeel van de meedoenregeling van de gemeente Tilburg en wordt dit actief onder de aandacht gebracht van de doelgroep van de Quiet 500. Hierdoor kunnen de minder bedeelden via de VVTT makkelijker toegang hebben tot Theaters Tilburg. Verder wordt gesproken over de mogelijkheden voor het opzetten van een ‘datingsite’. Met ContourdeTwern en het Lindeboomgenootschap wordt gesproken over de mogelijkheid van het inzetten van vervoer voor het halen en brengen van vrienden naar en van Theaters Tilburg. Verder is er extra aandacht besteed aan het werven van nieuwe vrienden. Dit laatste heeft ertoe geleid dat de jarenlange neergaande trend in het ledenaantal tot staan is gebracht en dat nu sprake is van een voorzichtige stijging.

Bij de uitvoering van het programma 2017-2018 is de VCP is als vanouds een groot succes. Bij de andere activiteiten varieert dit. De dinsdagmiddag matinees worden door de vrienden goed bezocht, maar zij weten de weg naar de zondagvoorstellingen in de Audaxzaal niet altijd te vinden, terwijl die wel de inhoudelijk de beoogde verdieping brengen en van goede kwaliteit zijn. Ook de belangstelling van de Vrienden voor de Cabaretcolleges en de voorstellingen van Souvenir des Montagnards valt tegen.

De uitvoering van het programma 2017-2018 heeft voor zowel het bestuur van de VVTT als Theaters Tilburg nuttige informatie opgeleverd voor de opzet van het programma 2018 -2019. Dit programma is in prima onderlinge samenwerking met TT opgezet. Het programma biedt ook de gewenste verdieping en is opgezet in samenhang met het programma van TT Het heeft – anders dan in eerdere jaren - ook publiciteit gekregen in zowel het magazine als de website van Theaters Tilburg. Dat heeft er mede toe geleid dat een aantal van de activiteiten bij het schrijven van dit jaarverslag al is uitverkocht!

Begin juni vindt een evaluatiegesprek plaats tussen het dagelijks bestuur van de VVTT en de directie van TT. Hierbij wordt teruggekeken op een positieve samenwerking en vooruitgekeken naar een veelbelovend programma voor het seizoen 2018 - 2019. Hier wordt echter tot onze grote verrassing door de directie TT aangekondigd dat zij de samenwerking zoals die nu plaatsvindt na het seizoen 2018 - 2019 niet zal voortzetten. De reden daarvoor is dat TT zich richt op een andere binding met haar klanten en daarin past de VVTT niet. Deze visie is in een latere bijeenkomst nog een keer in hoofdlijnen met het voltallige bestuur gedeeld. De exacte details van de visie van TT zijn nog niet uitgewerkt.

De nieuwe visie van TT leidt bij het bestuur van VVTT tot de conclusie dat het geen zin heeft om de VVTT voort te zetten en dat tijdens de ALV in november zal worden voorgesteld om de vereniging op te heffen. Dat voorstel zal dan uiteraard nader worden toegelicht. De initiatieven van het beleidsplan worden in de ijskast gezet. Het huidige bestuur zal zich inzetten om de opheffing tot een goed einde te brengen.

Zo eindigt dit jaarverslag minder positief, maar wij hopen u tijdens het seizoen 2018 - 2019 nog steeds in groten getale in Theaters Tilburg te mogen ontmoeten.

Namens het bestuur

Ton Bijl
Secretaris

 

 

Terug naar de vorige pagina
Totaaloverzicht

site powered by Toelgroep concept + creatie