Notulen ALV 30-10-2017

25 september 2018

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Vrienden Theaters Tilburg
30 oktober 2017

1. Opening
Voorzitter (vz.) heet de ca 45 aanwezigen welkom op deze Algemene Ledenvergadering (ALV). Een bijzonder welkom voor dhr. Rob van Steen, directeur Theaters Tilburg (TT).

Dhr. Max Herrmann heeft gemeld dat hij niet aanwezig kan zijn bij de ALV.

2. Mededelingen Voorzitter
Vz. geeft aan dat de aftredende burgemeester Nordanus van Tilburg zich bereid had verklaard op te treden als beschermheer van de Vereniging Vrienden Theaters Tilburg (VVTT). Vz. hoopt dat zijn opvolger, burgemeester Weterings, ook beschermheer van de Vereniging wil worden.

Voorts geeft vz. aan dat de meedoenregeling van de gemeente Tilburg ook van toepassing is voor de VVTT. Hierdoor kunnen minderbedeelden gratis lid worden van de VVTT en gebruik maken van de voordelen van het lidmaatschap.

Eén van de projecten uit het beleidsplan betreft het opzetten van een dating site, waarop bezoekers van de Schouwburg elkaar kunnen vinden en samen naar een voorstelling kunnen gaan. Inmiddels is gebleken dat TT hier ook mee bezig is. Uiteraard wordt dit initiatief nu samen met TT opgelopen

3. Notulen van de buitengewone ALV’n van 3 mei 2017
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de buitengewone en de extra buitengewone ALV van 3 mei 2017. Deze worden onder dank aan de secretaris vastgesteld.

4. Goedkeuring jaarverslag 2016-2017
De secretaris geeft een korte toelichting op het jaarverslag, waarna deze zonder commentaar en met dank aan de secretaris wordt vastgesteld.

 

5. Financiële jaarrekening en verantwoording 2016-2017
De penningmeester geeft – voor zijn laatste keer - een korte toelichting op de financiële jaarrekening. Er wordt een aantal vragen/opmerkingen gesteld, onder andere over de hoge bestuurskosten in relatie tot de begroting. Penm. legt uit dat dit mede komt door de notariskosten i.v.m. het aanpassen van de statuten en door het afscheid van een aantal bestuursleden.

Hierna komt de kascommissie aan het woord. Deze geeft aan dat de financiële verslaglegging uitstekend is en stelt voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in.

6. Begroting 2017 - 2018
Vz. geeft aan dat er in het jaar zoveel onzekerheden zijn dat het zeer lastig is om de begroting te maken. Wel is in het bestuur afgesproken dat de activiteiten die voortvloeien uit het beleidsplan financieel neutraal moeten zijn, m.a.w. de kosten die hieruit voortvloeien worden gedekt door de inkomsten. Penm. vult aan dat de kosten van de Activiteiten wat lager zijn geraamd omdat het gebruik van de Audax zaal gratis is, terwijl ‘vroeger’ voor de studiozaal wel kosten in rekening werden gebracht. Tevens is een reservering vervallen omdat de betreffende rekening niet meer zal komen.

Er wordt opgemerkt dat de titel van de eerste kolom in de conceptbegroting onjuist is. Penm. erkent dat dit een typefout is. Er wort gesuggereerd om de post bestuurskosten te verhogen, gezien de realisatie van 2016-2017. Vz. Geeft aan dit niet te willen doen: het bestuur zal zuinig voor zichzelf zijn.

7. Benoeming kascommissie
De kascommissie voor het jaar 2016-2017 bestond uit de heren Gerard Merkx en Dieu Donders. Dhr Merkx legt zijn functie neer en dhr. Jean Paul Gregoire wordt bereid gevonden deze leemte in te vullen.

De kascommissie voor het jaar 20217-2018 bestaat dus uit de heren Donders en Gregoire.

8. Bestuursbenoemingen
Met name door de inspanningen van de voorzitter is een drietal heren bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur. Dat zijn Paul Ritzen, Leo van der Tuin en Paul van der Velden. De laatste zal de functie van penningmeester overnemen van dhr. Wim Knapen. Dhr. van der Tuin kan helaas niet aanwezig zijn op de vergadering. De andere heren stellen zich kort voor.

De voordracht van de nieuwe bestuursleden wordt onder acclamatie aangenomen, waarmee ze vanaf heden formeel zitting hebben in het bestuur.

Vz. dankt de aftredend penningmeester voor zijn langdurige (11 jaar!) penningmeesterschap, met zelfs een jaar verlenging. Daarnaast dankt hij hem voor alle andere werkzaamheden die hij heeft gedaan, niet in het minst die voor de VriendenCultuurPrijs. De dank wordt tastbaar gemaakt in de vorm van een flesje wijn. Mw. Knapen wordt in het zonnetje gezet met een bosje bloemen.

Dhr. Udo Tjebbes maakt van de gelegenheid gebruik om het bestuur veel succes te wensen met de moeilijke taak om de vereniging meer leven in te blazen, onder andere door het ledental omhoog te brengen. De zaal ondersteunt dit met applaus.

9. Rondvraag
Directeur TT dhr. Rob van Steen geeft een toelichting op het gebruik van de Audax zaal. De inrichting met 3D textiel is gemaakt door de kunstenaar Samira Boon in een project dat is ontwikkeld door Textiellab. Doel van het gebruik van de Audax zaal is om ook naar buiten te laten zien dat er iets gebeurt in TT. Het gebruik van de zaal bevindt zich nog in een proeffase en de ervaringen die worden opgedaan worden – waar mogelijk – omgezet in verbeteringen. Het gebruik van VVTT van de zaal is onderdeel van de proef, waarbij een voordeel is dat geen kosten voor het gebruik van de zaal in rekening worden gebracht.

10. Sluiting
Vz. dankt dhr. Donders en Merkx met een flesje wijn voor hun werk als lid van de kascommissie. Ook dhr. Herrmann zal, als vertrekkend ledenadministrateur, nog een flesje wijn ontvangen. Ook onze vaste rondleiders zullen nog een attentie krijgen. Vz. moedigt eenieder aan om eens een rondleiding achter de schermen van TT te volgen, dat is zeer interessant.

Daarna sluit Vz. om 20.15 uur de vergadering

 

Voor verslag


T. Bijl
secretaris

 

Terug naar de vorige pagina
Totaaloverzicht

site powered by Toelgroep concept + creatie